Tiếp tục nâng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường nắm, dự báo tình hình, phối hợp trao đổi thông tin với các bộ, ngành; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, coi trọng tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc từ các quốc gia khác.

Chiều 11/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình tình mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì hội nghị.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 điểm cầu tại Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trung ương và kết nối trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Tiếp tục nâng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã trình bày những nội dung cốt lõi và Hướng dẫn triển khai kết luận số 57-KL/TW. Hiện nay trước bối cảnh phức tạp, biến động khó lượng của tình hình quốc tế và khu vực đặt ra yêu cầu vô cùng bức thiết, đòi hỏi công tác thông tin đối ngoại cần phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, bắt kịp với xu thế của thời đại, của khoa học công nghệ. Kết luận số 57-KL/TW là văn bản pháp lý quan trọng, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, có tính chất định hướng chiến lược, là cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách, bộ máy cho công tác thông tin đối ngoại.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định những kết quả đạt được của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn 10 năm qua, đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp Đổi mới, phát triển đất nước. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo ở Trung ương, Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận 57-KL/TW.

Đồng thời, rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở. Tiếp tục chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại. Huy động mọi nguồn lực cả trong nước và nước ngoài để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra tới năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tiếp tục nâng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới -0
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

* Về phía Bộ Công an, thống nhất nhận thức về vai trò quan trọng của việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, lực lượng CAND tiếp tục phát huy vai trò trong triển khai đồng bộ, kết hợp hài hòa, linh hoạt giữa thông tin đối ngoại và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch…

Đề cao cảnh giác, bám sát diễn biến thực tiễn, nắm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, từ chỉ đạo, điều hành đến triển khai, thực hiện. Tăng cường phối hợp các ban, ngành, triển khai đồng bộ, gắn chặt các mặt công tác thông tin đối ngoại với công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tiếp tục nâng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới -0
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn xác định rõ mục tiêu, yêu cầu đặt ra góp phần thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Ban hành Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương; Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 (trên cơ sở đó, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại được giao); Tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của lực lượng CAND trong tình hình mới.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường nắm, dự báo tình hình, phối hợp trao đổi thông tin với các bộ, ngành; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, coi trọng tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc từ các quốc gia khác; kịp thời phối hợp cùng các ban, ngành tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kịp thời các chủ trương thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Nguồn: https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/tiep-tuc-nang-hieu-qua-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-trong-tinh-hinh-moi-i710018/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *