250 đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn CAND lần thứ VI

Sáng mai (10/10), Đại hội đại biểu Công đoàn CAND lần thứ VI (nhiệm kỳ 2023 – 2028) sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Đại hội hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn CAND vững mạnh; tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình mới; nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu trong tình hình mới.

Trọng tâm là đại diện bảo vệ, chăm lo, vì lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động. Kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn ở các đơn vị đủ điều kiện; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên công đoàn, người lao động; xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động hiện đại, lớn mạnh, xây dựng tổ chức Công đoàn trong CAND phát triển, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng, lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” cùng 3 khâu đột phá: Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn CAND lần thứ V; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn CAND khoá V và xác định phương hướng, nhiệm vụ khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần cùng toàn lực lượng CAND giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong chương trình Đại hội, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 – 2028) và tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu Công đoàn CAND dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đại biểu Công đoàn CAND lần thứ VI có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Đại hội đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong CAND.

Thành công của Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VI (nhiệm kỳ 2023-2028) góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; đóng góp vào sự nghiệp xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn: https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/250-dai-bieu-du-dai-hoi-dai-bieu-cong-doan-cand-lan-thu-vi-i709776/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *